[ΠΑΤΡΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ – 115.320,04€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2018 / ΩΡΑ: 11:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 5/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57453
Κωδικός CPV: 30213000-5,30213300-8,30231000-7,48820000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-Σταθεροί Υπολογιστές (Desktops),ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2-Οθόνες,ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3-Laptop (Τύπου Α),ΚΑΤΗΓΟΡΙ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ., ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Πάροδος Αριστοτέλους 18 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 115.320,04

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-05-2018 11:53:46

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 19-06-2018 15:00:00