[ΠΑΤΡΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Θ.Ε.Τ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ – 294.690,95€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2018 / ΩΡΑ: 09:23 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 7/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57429
Κωδικός CPV: 33111000-1,33151300-6,33191000-5,33790000-4,38000000-5,38430000-8,38433000-9,38433300-2,38434000-6,38510000-3,38651600-9,42122000-0,42943200-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Έγχρωμη Ψηφιακή Κάμερα Μικροσκοπίας,Αναλυτής Συγκέντρωσης Όζοντος στην Ατμόσφαιρα,Αναλυτής Συγκέντρω….
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ., ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Πάροδος Αριστοτέλους 18 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Θ.Ε.Τ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 294.690,95

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15-05-2018 11:42:50

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 19-06-2018 15:00:00