[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως 118.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2018 / ΩΡΑ: 09:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 164113/7658/29.5.2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58148
Κωδικός CPV: 30192110-5,30192700-8,30197643-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Γραφική ύλη,Μελάνια,Φωτοαντιγραφικό χαρτί
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 327 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού έως 118.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 95.161,29

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-05-2018 08:57:07

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 02-07-2018 15:00:00