[ΠΑΤΡΑ] Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αυλείου χώρου αυτών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη -72.580,64€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2018 / ΩΡΑ: 09:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 10/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57951
Κωδικός CPV: 79713000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟ….
Αναθέτουσα Αρχή: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αυλείου χώρου αυτών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 72.580,64

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-05-2018 11:35:36

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-06-2018 18:00:00