[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες παροχής γευμάτων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – 505.544,40€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/05/2018 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 4/2018 ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57075
Κωδικός CPV: 55320000-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: (Β) ΟΜΑΔΑ : KAΛΑΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΗ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 505.544,40 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ήτοι 626.875,06 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 389 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 722 ΗΜΕΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ). ΓΙΑ ΤΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ XΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 572 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 150 ΗΜΕΡΕΣ».

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 505.544,40

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-05-2018 12:08:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 13-06-2018 14:00:00