Παράταση – Μετάθεση διαγωνισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη σίτιση φοιτητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2018 / ΩΡΑ: 16:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθµ 02/05-06- 2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6Ω2Κ469Β7Δ-ΜΧΓ) αποφασίζει την παράταση- µετάθεση καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας Υποβολής των προσφορών, την Ηµεροµηνία αποσφράγισης και ώρα των προσφορών στο Σύστηµα του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και των σχετιζόµενων ηµεροµηνιών του υπ΄αριθµ. 4/2018 (ΑΔΑ: 6AHN469B7Δ-KH7) Ηλεκτρονικού διαγωνισµού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών στις Πανεπιστηµιακές Μονάδες : (Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ,
ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, και (Β) ΟΜΑΔΑ: KAΛΑΜΑΤΑ,ΣΠΑΡΤΗ προϋπολογισµού 789.703,20 € (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 979.231,97€ µε Φ.Π.Α. 24% . Εάν συµπεριληφθεί δικαίωµα προαίρεσης αυτό ανέρχεται σε ύψος 207.090,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 256.791,60 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), συνεπώς το συνολικό ποσό (συµπεριλαµβανοµένου των δικαιωµάτων προαίρεσης) ανέρχεται σε 996.793,20 € (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 1.236.023,57 € µε Φ.Π.Α. 24% (συστηµικοί αριθµοί 57074,57075).
Συγκεκριµένα: Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών µετατίθεται από τις 13/06/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις 11/07/2018 και ώρα 14.00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» µετατίθεται από τις 19/06/2018 και ώρα 11.00 στις 17/07/2018 και ώρα 11.00 Η έντυπη υποβολή των προσφορών µετατίθεται από 18/06/2018 στις 16/07/2018.
Ισχύς προσφορών: 365 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι 18/07/2019.
Εγγύηση συµµετοχής : Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι µέχρι 18/08/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Παροχή διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο και µέχρι δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών ήτοι 05/07/2018 και ώρα 14.00.
Οι υπόλοιποι όροι του υπ΄αριθµ. 4/2018 (ΑΔΑ: 6AHN469B7Δ-KH7) Ηλεκτρονικού διαγωνισµού (συστηµικοί αριθµοί  57074,57075), παραµένουν ως έχουν.