[ΠΑΤΡΑ] Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσίας Καθαριότητας με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2018 / ΩΡΑ: 12:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 25/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60495
Κωδικός CPV: 90911200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΕΙΟ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Ερυθρού Σταυρού 40 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσίας Καθαριότητας με παραχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 150.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 120.967,74

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-06-2018 14:30:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-07-2018 14:00:00