[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ]ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (CPV:4821300-4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ – 30.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2018 / ΩΡΑ: 12:10 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 01/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57855
Κωδικός CPV: 48213000-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Πακέτα λογισμικού βελτίωσης λειτουργικών συστημάτων
Αναθέτουσα Αρχή: 6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ Ν., ΗΠΕΙΡΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (CPV:4821300-4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 30.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-06-2018 14:53:19

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-07-2018 15:00:00