Διαγωνισμός για την Προµήθεια Αναπνευστήρα και την Προµήθεια Συσκευής Μέτρησης ∆ιαδερµικού Οξυγόνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2018 / ΩΡΑ: 08:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανακοινώνεται ότι το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια Αναπνευστήρα για Χρήση σε Υπερβαρικό Περιβάλλον και ∆εκαετή (10) Συντήρησή του και Προµήθεια Συσκευής Μέτρησης ∆ιαδερµικού Οξυγόνου Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών (ΝΝΑ), Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας Εκατόν Πενήντα Οκτώ Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (158.500,00€), µη Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 03 Αυγούστου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πµ. Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 30 Ιουλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και µέχρι ώρας 11:00 µµ.
Περισσότερες πληροφορίες και το κείµενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης  ww.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε αριθµό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισµού 60818, µέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισµός.