[ΗΛΕΙΑ] Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων(Αποστείρωση ΕΑΑΜ Πύργου),Αποκομιδή, μεταφορά – 165.321,10€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2018 / ΩΡΑ: 09:43 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 13678/04-07-18 Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61704
Κωδικός CPV: 90524400-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων(Αποστείρωση ΕΑΑΜ Πύργου),Αποκομιδή, μεταφορά….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν.Ηλείας

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 165.321,10

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-07-2018 16:19:53

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-07-2018 15:00:00