Η φορολογική μεταχείριση του επιδόματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2018 / ΩΡΑ: 19:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1124/2-7-2018 εγκύκλιος διαταγή με θέμα την «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30)», σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του επιδόματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30). Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή:

• Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

• Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παρ.2 των κοινοποιούμενων διατάξεων, από 1/1/2018 και μετά.

• Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 30 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88) που καταβάλλεται σε ανέργους απαλλάσσεται από κάθε φόρο, επομένως απαλλάσσεται και της επιβολής των τελών χαρτοσήμου.

• Το εν λόγω επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους απαλλάσσεται από κάθε φόρο, και συνεπώς δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, και περαιτέρω απαλλάσσεται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013.

Δείτε το σύνολο της εγκυκλίου διαταγής ΠΟΛ.1124/2018 στην on line τράπεζα.

Πηγή: e-forologia.gr