[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) – ΤΜΗΜΑ 1: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ, ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON – LINE -282.258,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2018 / ΩΡΑ: 09:54 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ No1 (05/2018) – ΤΜΗΜΑ 1
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61344
Κωδικός CPV: 33181300-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια είκοσι (20) Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης και On-Lin….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) – ΤΜΗΜΑ 1: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ, ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON – LINE

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 282.258,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-07-2018 12:42:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-07-2018 17:00:00