[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) – ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ -56.451,61€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2018 / ΩΡΑ: 09:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ No1 (05/2018) – ΤΜΗΜΑ 3
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61348
Κωδικός CPV: 33169000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια ενός (1) Συστήματος Βιντεοαρθροσκόπησης
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Νο 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) – ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 56.451,61

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-07-2018 15:04:18

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-07-2018 17:00:00