[ΝΕΜΕΑ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονική διαπραγματευση με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια καυσίμων οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Νεμέας και των ΝΠΔΔ αυτου 2018 , με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 164.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%(μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2018 / ΩΡΑ: 10:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Αρ. πρωτ 3826/10-7-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61986
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ, ., ., ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονική διαπραγματευση με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια καυσίμων οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Νεμέας και των ΝΠΔΔ αυτου 2018 , με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 164.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%(μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 132.258,07

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-07-2018 08:44:13

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-07-2018 15:00:00