[ΠΑΤΡΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ – 305.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/07/2018 / ΩΡΑ: 09:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61677
Κωδικός CPV: 48000000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Additional Cloud Storage,Saba Classroom without HD Video (up to 50 participants per Named Leader),Sa….
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ., ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Πάροδος Αριστοτέλους 18 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 305.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24-07-2018 13:42:10

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-09-2018 15:00:00