[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών -289.360,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/07/2018 / ΩΡΑ: 09:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 14/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61527
Κωδικός CPV: 42511110-5,42512000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος-νερού για το κτίριο ΠΑΜ16 του Π.Π. & αντλ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 289.360,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-07-2018 12:22:35

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-09-2018 18:00:0