Υποχρέωση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/07/2018 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας) και απασχολούν μέχρι 50 άτομα, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα. Το ίδιο συμβαίνει και για τις
επιχειρήσεις B’ Κατηγορίας (μέσης επικινδυνότητας), όπου δύναται να επιμορφωθεί ο εργοδότης,  πλειοψηφία είναι Γ΄ κατηγορίας και χαμηλής επικινδυνότητας, οπότε η γραπτή εκτίμηση μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον επιχειρηματία – τεχνικό ασφαλείας.
Σε επισυναπτόμενο έντυπο (Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε) δίνονται ενδεικτικά οδηγίες για την συμπλήρωση της γραπτής εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Επίσης επισυνάπτεται και το ενημερωτικό ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα-κίνδυνοι και μέτρα πρόληψης, του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, προς ενημέρωση σας.

Τέλος, ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, παρέχει τους απαιτούμενους πόρους και την τεχνογνωσία για να διευκολύνει τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην αξιολόγηση των κινδύνων. Τα εργαλεία OiRA
διατίθενται δωρεάν μέσω του διαδικτύου, είναι εύκολα προσβάσιμα και απλά στη χρήση τους. Το OiRA προσφέρει μια προσέγγιση βήμα προς βήμα για τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων, από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας μέχρι την εφαρμογή προληπτικών δράσεων, την παρακολούθηση και τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τους κινδύνους.
Η εκτίμηση κινδύνων αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε προσέγγισης για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας, είναι δε ουσιώδης για τη διαμόρφωση ενός υγιούς χώρου εργασίας. Η ευρωπαϊκή κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και
την ασφάλεια στην εργασία, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της εκτίμησης κινδύνων, προβλέπει την ανάπτυξη απλών εργαλείων που διευκολύνουν την εκτίμηση κινδύνων. Το OiRA δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Διευκολύνοντας την εκτίμηση κινδύνου, το OiRA έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που αξιολογούν τους κινδύνους τους και τη βελτίωση της ποιότητας των συναφών εκτιμήσεών τους. Τα εργαλεία
διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν (ή να βελτιώσουν) την εκτίμηση κινδύνου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα εργαλεία OiRA μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, για παράδειγμα περιορίζοντας τις απώλειες που οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και βελτιώνοντας τις συνολικές συνθήκες εργασίας και τις οργανωτικές επιδόσεις της επιχείρησης.
Η εκτίμηση κινδύνων αποτελεί πλέον μια οικεία διαδικασία για πολλές επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται για την πρόληψη κινδύνων σε εκατοντάδες χιλιάδες χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, για ορισμένες επιχειρήσεις, ιδίως για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, η εκτίμηση κινδύνων μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Το OiRA μπορεί να κάνει την εν λόγω διαδικασία ευκολότερη, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τους πόρους που χρειάζονται για να
αντιμετωπίσουν μια τέτοια πρόκληση.
Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία OiRA, οι επιχειρήσεις αποκτούν και ορισμένα πλεονεκτήματα:
• η χρήση των εργαλείων OiRA είναι εντελώς δωρεάν
• τα εργαλεία διατίθενται επιγραμμικά
• διατίθεται εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα
• τα εργαλεία καλύπτουν κάθε κλάδο
• τα εργαλεία μπορούν να προσαρμόζονται ως έναν βαθμό στις συνθήκες κάθε
επιχείρησης
• τα εργαλεία παρέχουν τη δυνατότητα κατάρτισης σχεδίου δράσης και
επιλογής προτεινόμενων μέτρων
Η διαδικασία του OiRA χωρίζεται σε πέντε βασικά στάδια:
1. Προετοιμασία: το OiRA επιτρέπει ως ένα βαθμό στις επιχειρήσεις, αφού αυτές απαντήσουν σε μερικές απλές ερωτήσεις, να εξατομικεύουν τις εκτιμήσεις κινδύνων με βάση τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
2. Προσδιορισμός: αφορά τον εντοπισμό των παραγόντων που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τον εργαζόμενο και τον προσδιορισμό των ατόμων που ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτόν
3. Αξιολόγηση: το στάδιο αυτό συνίσταται στην ιεράρχηση των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί. Στη συνέχεια, η ιεράρχηση αυτή συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα.
4. Σχέδιο δράσης: το εργαλείο βοηθάει στην κατάρτιση σχεδίου δράσης και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης ή ελέγχου των κινδύνων
5. Έκθεση: τέλος, συντάσσονται αυτομάτως έκθεση και σχέδιο δράσης σε εκτυπώσιμη ή/και μεταφορτώσιμη μορφή για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης κινδύνων.
Παρακάτω, σας παραθέτουμε ενδεικτικά τον σύνδεσμο του εν λόγω εργαλείου, που αφορά την σύνταξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.
https://client.oiraproject.eu/gr/commercial-shops/emporikakatastimata/@@login?came_from=https%3A%2F%2Fclient.oiraproject.eu%2Fgr%2Fcommercial-shops%2Femporika-katastimata

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.