Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2018 / ΩΡΑ: 22:34 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

H Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.
26590/ 4-7-2018 (ΑΔΑ : 7ΣΓ1ΟΡ1Ο-ΣΜ0) Απόφασης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Ιάσμου, Εχίνου και Σταυρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020(«Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» με ακρωνύμιο SMiLe)” (CPV : 33192000-2), συνολικού προϋπολογισμού 63.500,00€ (εξήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 17/7/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/7/2018 στις 14:00 μ.μ.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15% και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ 208/6 με Κωδικό /MIS: 5012828, ενάριθμο έργου 2017ΕΠ20860028 SMILE – INTERREG GR – BG- 1957- 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης.
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση :
Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος: Τσαλάστρα Κατερίνα, Τηλ.
2313/327826, FAΧ 2313/327838).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).