Οικοδομικές εργασίες: Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών – Τίθεται σε λειτουργία το ΠΣ «e-Άδειες»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/08/2018 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Με την απόφαση ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/48123/6983/2018, καθορίζονται:

α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (όπως οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμακας, εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών κ.λπ), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων που συνοδεύουν τα παραπάνω δικαιολογητικά,

β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (οικοδομικών αδειών), κατά τις διατάξεις του ν.4495/2017,

γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους,

δ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα παραπάνω στοιχεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακό σύστημα,

ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας,

στ) κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου.

ζ) Το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή για την έκδοση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης.

Το Πληροφοριακό Σύστημα e-Άδειες αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών και έκδοση των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (οικοδομικών αδειών) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.

Για την υποβολή Αιτήσεων, το ποσοστό ανταπόδοσης ορίζεται σε 20€ ανά υποβαλλόμενη αίτηση.

Σε περίπτωση ανέγερσης η προσθήκης κατ’ επέκταση η καθ ύψος νέων κατασκευών, αναθεώρησης ως προς την ανέγερση η προσθήκη κατ επέκταση η καθ’ ύψος νέων κατασκευών, το ανταποδοτικό τέλος για την υποβολή της αίτησης ορίζεται ως εξής:
• Για άδειες μέχρι 100τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 50€ και 60€ για τις λοιπές χρήσεις
• Για άδειες άνω των 100 τμ και μέχρι 1000 τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 100€ και 150€ για τις λοιπές χρήσεις
• Για άδειες άνω των 1000 τμ και μέχρι 5000 τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 250€ και 350€ για τις λοιπές χρήσεις
• Για άδειες άνω των 5000 τμ με αποκλειστική χρήση κατοικίας 400€ και 500€ για τις λοιπές χρήσεις

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα και αφορούν Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, Άδεια Κατεδάφισης και Έκδοση Οικοδομικής άδειας για αποκατάσταση ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές προβλέπεται έκπτωση 50% επί του ανταποδοτικού τέλους.

Το ΠΣ e-Άδειες τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία την 3η Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία την 15η Οκτωβρίου 2018 .

Μέχρι την 15η Οκτωβρίου, ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΠΣ e-Άδειες, οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 10 της απόφασης, θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και θα διεκπεραιώνονται με τις ισχύουσες διαδικασίες κατά τον χρόνο υποβολής τους.

Δείτε την απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 από το αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven