[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV: 30197630-1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 6ης Υ.Πε. & ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε. – 20.424,25€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/08/2018 / ΩΡΑ: 10:32 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 04/2018 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62698
Κωδικός CPV: 30197630-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εκτυπωτικό χαρτί
Αναθέτουσα Αρχή: 6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ Ν., ΗΠΕΙΡΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» (CPV: 30197630-1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 6ης Υ.Πε. & ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 20.424,25

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-07-2018 10:22:56

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-08-2018 15:00:00