[ΤΡΙΠΟΛΗ] π΄αριθμ. 13418/01-08-2018 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων (CPV:90911200-8)» του ΠΠΥΥ 2014, για το ΠΓΝ Τρίπολης και τον Ψυχιατρικό Τομέα του ΠΓΝ Τρίπολης, για ένα (1) έτος Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 420.752,425 € χωρίς ΦΠΑ και 521.733,01 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2018 / ΩΡΑ: 09:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13418/1-8-2018 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΨΥΧ.ΤΟΜΕΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62517
Κωδικός CPV: 90911200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων για το ΠΓΝ Τρίπολης και τον Ψυχιατρικό Τομέα του
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: υπ΄αριθμ. 13418/01-08-2018 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων (CPV:90911200-8)» του ΠΠΥΥ 2014, για το ΠΓΝ Τρίπολης και τον Ψυχιατρικό Τομέα του ΠΓΝ Τρίπολης, για ένα (1) έτος Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 420.752,425 € χωρίς ΦΠΑ και 521.733,01 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 420.752,43

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-08-2018 13:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-09-2018 15:00:00