Διαγωνισμός για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 86/ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 33647/ 30-08-2018 (ΑΔΑ:7ΝΕ5ΟΡ1Ο-Α3Θ) Απόφασης διενέργειας, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (CPV 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης 635.455,92€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) κατά νομό, όπως αυτή διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καύσιμων του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης για ένα έτος,
με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 635.455,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 30-08-2018.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 04 – 09 -2018 και ώρα 15:00μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 05 – 10 -2018 και ώρα 17:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 10 – 10 -2018 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης: 11 – 10 -2018 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι 63413
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών
ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδιος υπάλληλος: Νόνα Ευθυμιάδου, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327867, FAΧ 2313/ 327838).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). Θεσσαλονίκη, 30- 08 -2018
Ο Διοικητής της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ