[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια και τοποθέτηση νέων θυρών σε κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών -213.465,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2018 / ΩΡΑ: 09:09 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 16/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63959,1
Κωδικός CPV: 44221200-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Θύρες Ασφαλείας Απλής Θωράκισης Δίφυλλες» και «Θύρες Ασφαλείας Απλής Θωράκισης Μονόφυλλες,Μεταλλικές….
Αναθέτουσα Αρχή: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση νέων θυρών σε κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 213.465,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-09-2018 13:13:12

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-10-2018 18:00:00