[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, εκτυπωτών και μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων (πολυμηχανήματα) για τα Κέντρα Υγείας, την Κεντρική Υπηρεσία της 6ης Υ.Πε. και τις ΤΟΜΥ -322.260,80€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2018 / ΩΡΑ: 11:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 5/2018: Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΓΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58101
Κωδικός CPV: 30121300-6,30213000-5,30232110-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εκτυπωτές λέιζερ,Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων,Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Αναθέτουσα Αρχή: 6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ Ν., ΗΠΕΙΡΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, εκτυπωτών και μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων (πολυμηχανήματα) για τα Κέντρα Υγείας, την Κεντρική Υπηρεσία της 6ης Υ.Πε. και τις ΤΟΜΥ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 322.260,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-09-2018 12:46:56

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-10-2018 15:00:00