[ΣΠΑΡΤΗ] Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018 – 168.229,30€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2018 / ΩΡΑ: 10:10 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Αρ. διακήρυξης 19308/13-09-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63239
Κωδικός CPV: 03142500-3,03211300-6,03212100-1,03212211-2,03221000-6,03221112-4,03221113-1,03221200-8,03221210-1,03221212-5,03221220-4,03221240-0,03221270-9,03221310-2,03221340-1,03221410-3,03222000-3,03222115-2,03222210-8,03222220-1,03222300-6,03222321-9,03222322-6,03222332-9,03333000-4,15112130-6,15131620-7,15211100-1,15221000-3,15229000-9,15321000-4,15321100-5,15321200-6,15321300-7,15331170-9,15331425-2,15332180-9,15332290-3,15411110-6,15411120-9,15431100-9,15511500-8,15511600-9,15541000-2,15542300-2,15543200-8,15543300-9,15551300-8,15612120-8,15612190-9,15612210-6,15613311-1,15613319-7,15625000-5,15811100-7,15811500-1,15821110-3,15821200-1,15831000-2,15831600-8,15841000-5,15841300-8,15842100-3,15842200-4,15842210-7,15842300-5,15850000-1,15851000-8,15851100-9,15861000-1,15863000-5,15865000-9,15870000-7,15871110-8,15872000-1,15872100-2,15872200-3,15872300-4,15872400-5,15892000-7,15893200-6,15981000-8,15982000-5,18141000-9,18142000-6,18424300-0,18937000-6,19520000-7,19640000-4,24311900-6,24322500-2,33711430-0,33741100-7,33751000-9,33761000-2,33762000-9,33763000-6,33764000-3,33771000-5,33771200-7,34913000-0,37823000-3,39137000-1,39222100-5,39222110-8,39224100-9,39224200-0,39224300-1,39224310-4,39224320-7,39224330-0,39224340-3,39224350-6,39821000-3,39822000-0,39830000-9,39831200-8,39831210-1,39831240-0,39831600-2,39832100-4,42513200-7,44161200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άλεύρι τύπου φαρίνα ολικής άλεσης 500 γρ,Άνηθος ( μάτσο 450 γρ.),Άνηθος (μάτσο 450 γρ),Άνθος αραβοσί….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ., ., ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 168.229,30

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-09-2018 08:15:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-10-2018 14:00:00