[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για το 2ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00€ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 12:05 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 333244/15464/29.10.2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53972
Κωδικός CPV: 30000000-9,32321200-1,37000000-8,37420000-8,39100000-3,39150000-8,39160000-1,39161000-8,39221100-8,39512000-4,39710000-2,44410000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Έπιπλα,Έπιπλα παιδικού σταθμού,Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός,Είδη μπάνιου και κουζίνας,Εξοπλισμός γυ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για το 2ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με τίτλο «Προμήθεια απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 225.000,00€ με Φ.Π.Α.» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 181.716,32

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-10-2018 09:09:07

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-11-2018 15:00:00