[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] Διαγωνισμός κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2018 για την προμήθεια του εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «TRITON -61.508,06€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 11:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 327608/15135/24-10-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66075
Κωδικός CPV: 38127000-1,38290000-4,50800000-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά,Διάφορες υπηρεσίες επισκε….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διαγωνισμός κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2018 για την προμήθεια του εξοπλισμού για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «TRITON: Development of management Tools and directives for immediate protection of bIodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems” (Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου), με MIS 5003629, που χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»:

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 61.508,06

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-10-2018 09:14:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 16-11-2018 15:00:00