[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] Προμήθεια δύο (2) κινητών μονάδων αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμού έως του ποσού των 170.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. -137.096,78€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 11:43 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 326916/15116/23-10-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66059
Κωδικός CPV: 34114120-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια δύο (2) κινητών μονάδων αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμού έως του ποσού των 170.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 137.096,78

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24-10-2018 13:18:28

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 16-11-2018 15:00:00