[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – 151.193,23€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2018 / ΩΡΑ: 09:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62529
Κωδικός CPV: 30125110-5,30192700-8,30197630-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Γραφική ύλη,Εκτυπωτικό χαρτί,Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 151.193,23

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-10-2018 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-10-2018 14:00:0