[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ – 24.193,56€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2018 / ΩΡΑ: 10:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65085
Κωδικός CPV: 33131100-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 24.193,56

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-10-2018 13:41:44

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-10-2018 17:00:00