[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – 72.580,64€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 12:12 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ/ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66153
Κωδικός CPV: 30133000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 72.580,64

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-10-2018 10:08:33

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-11-2018 17:00:00