[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -32.258,06€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2018 / ΩΡΑ: 10:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65067
Κωδικός CPV: 33112100-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 32.258,06

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-10-2018 13:32:54

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-10-2018 17:00:00