[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – CR – 16.129,03€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2018 / ΩΡΑ: 10:18 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΗΜ. 12/2018)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65066
Κωδικός CPV: 42962100-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – CR
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΤΗΜΗΑΜ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – CR

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 16.129,03

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-10-2018 13:30:02

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-10-2018 17:00:00