[ΤΡΙΠΟΛΗ] Το Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής – 70.934,33€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 12:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 01/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65213
Κωδικός CPV: 03142500-3,15119000-5,15220000-6,15300000-1,15331170-9,15411200-4,15540000-5,15551300-8,15800000-6,15810000-9,15812100-4,15851230-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Coca Cola 500 ml,Άνθος αραβοσίτου συσκευασίας 160 γρ.,Άρτος τύπου 70% των 500 γρ. συσκευασμένος σε σ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 70.934,33

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-10-2018 15:53:29

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-12-2018 15:00:00