[ΤΡΙΠΟΛΗ] υπ΄αριθμ. 18410/30-10-2018 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων (CPV:90911200-8)» του ΠΠΥΥ 2014, για τις Δομές του Ψυχιατρικού Τομέα, του Νευρολογικού Εργαστηρίου και του κτιρίου που στεγάζει τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΠΓΝ Τρίπολης ανατιθέμενης κατά αποκλειστικότητα κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4412/2016, για ένα (1) έτος Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 80.342,68 € χωρίς ΦΠΑ και 99.624,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 11:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18410/30-10-2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΤΕΙΘΕΜ ΚΑΤ ΑΠΟΚΛ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 64746
Κωδικός CPV: 90911200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων, για τις Δομές του Ψυχιατρικού Τομέα, του Νευρολογικού Εργαστηρίου και ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: υπ΄αριθμ. 18410/30-10-2018 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων (CPV:90911200-8)» του ΠΠΥΥ 2014, για τις Δομές του Ψυχιατρικού Τομέα, του Νευρολογικού Εργαστηρίου και του κτιρίου που στεγάζει τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΠΓΝ Τρίπολης ανατιθέμενης κατά αποκλειστικότητα κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4412/2016, για ένα (1) έτος Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 80.342,68 € χωρίς ΦΠΑ και 99.624,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 80.342,68

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-10-2018 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-12-2018 15:00:00