Διαγωνισμός για την προμήθεια “Αντλιών Ενδοφλέβιας Έγχυσης”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2018 / ΩΡΑ: 08:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 133/2018 (Αρχικός 124/2018) για την προμήθεια « Αντλίες Ενδοφλέβιας Έγχυσης» , CPV: 33194110-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.