Διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών αξονικού τομογράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/11/2018 / ΩΡΑ: 22:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και  ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, με αριθμό 139/2018 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή του αξονικού τομογράφου» συνολικής προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων επτά ευρώ (140.907,00€)  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.