Διαγωνισμός για την Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) ∆έκα (10) Οχηµάτων Πολιτικού Τύπου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη Σύναψη Σύµβασης µε Αντικείµενο τη Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) ∆έκα (10) Οχηµάτων Πολιτικού Τύπου Χρονικής ∆ιάρκειας Πέντε (5) ετών, µε ∆ικαίωµα
Εξαγοράς τους (option) µετά το Τέλος της Μίσθωσης, Εκτιµώµενης Αξίας Εκατόν Ενενήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Εξήντα Ένα Ευρώ (193.561,00 €) άνευ ΦΠΑ

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.