[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι ένα (21) προσκρουστήρων σε υφιστάμενα κρηπιδώματα στο Βόρειο Λιμένα Πατρών – 215.250,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2018 / ΩΡΑ: 12:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67101
Κωδικός CPV: 34931000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια και τοποθέτηση Ελαστικών Προσκρουστήρων διατομής 1500Χ750Χ2000mm με το σύστημα ανάρτησης….
Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι ένα (21) προσκρουστήρων σε υφιστάμενα κρηπιδώματα στο Βόρειο Λιμένα Πατρών.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 215.250,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23-11-2018 10:07:41

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-12-2018 10:00:00