[ΠΑΤΡΑ] Πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) διακήρυξης , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την «Προμήθεια μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018-ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460 διακήρυξη (α/α 58148), αναφορικά με μία ομάδα (ομάδα 7-ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΑ) εκ των αρχικώς εννέα (9) που είχαν προκηρυχθεί, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 10.316,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2018 / ΩΡΑ: 10:17 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 343989/16032/7.11.2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66032
Κωδικός CPV: 30192110-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μελάνια
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 327 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Πρόσκληση σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018 (ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460) διακήρυξης , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.2 περ. α του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την «Προμήθεια μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σε συνέχεια εν μέρει άγονου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (υπ’αριθμ.164113/7658/29.5.2018-ΑΔΑ 782Σ7Λ6-460 διακήρυξη (α/α 58148), αναφορικά με μία ομάδα (ομάδα 7-ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΑ) εκ των αρχικώς εννέα (9) που είχαν προκηρυχθεί, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 10.316,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 8.320,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-11-2018 11:23:50

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-11-2018 15:00:00