[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ -941.481,75€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/11/2018 / ΩΡΑ: 11:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 7/2018 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65647
Κωδικός CPV: 09132000-3,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΥ ΑΓ…..
Αναθέτουσα Αρχή: 6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ Ν., ΗΠΕΙΡΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 941.481,75

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-11-2018 10:18:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 10-12-2018 15:00:00