Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/11/2018 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Νοεμβρίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Στο συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) έως τις  15.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή των ετήσιων πινάκων προσωπικού (Ε4) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (μετά την παράταση που δόθηκε με την με αρ. οικ.54891/Δ1.18905 26.10.2018 απόφαση),

β) έως τις 30.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», προσώπων που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1.1.2018 μέχρι τις 30.11.2018,

γ) έως τις 30.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή της «Συγκεντρωτικής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το έτος 2018, για τις μισθώσεις που η αναχώρηση του μισθωτή έγινε μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018,

δ) έως τις 30.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή νέας αίτησης για όσους έχουν ενταχθεί κατά το παρελθόν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ηλεκτρικής ενέργειας και

ε) έως τις 30.11.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και η καταβολή τυχόν αναλογούντων ποσών, που η προθεσμία τους έληξε στις 31.10.2018, για τις επιχειρήσεις με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (μετά την παράταση που ανακοινώθηκε με το Δελτίο Τύπου του υπ. Οικονομικών στις 31 Οκτωβρίου 2018 και τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1199/2018).

Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2018

12 Νοεμ. 2018

Φ.Π.Α.

 1. 12 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 12 Νοεμ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

15 Νοεμ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Νοεμ. 2018 Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Φ.Π.Α.

 1. 15 Νοεμ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Οκτωβρίου

20 Νοεμ. 2018 Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 20 Νοεμ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Οκτωβρίου

 2. 20 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου

 3. 20 Νοεμ. 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Οκτώβριο

26 Νοεμ. 2018 Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

Φ.Π.Α.

 1. 26 Νοεμ. 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

27 Νοεμ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 27 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Σεπτεμβρίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 27 Νοεμ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Σεπτεμβρίου

30 Νοεμ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 30 Νοεμ. 2018 Εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», προσώπων που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1.1.2018 μέχρι τις 30.11.2018

 2. 30 Νοεμ. 2018 «Συγκεντρωτική Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το έτος 2018, για τις μισθώσεις που η αναχώρηση του μισθωτή έγινε μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018

 3. 30 Νοεμ. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Σεπτεμβρίου

 4. 30 Νοεμ. 2018  Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 5. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (Περιόδου Οκτωβρίου)

 6. 30 Νοεμ. 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Οκτωβρίου

 7. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Σεπτέμβριο)

 8. 30 Νοεμ. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Σεπτέμβριος)

Φ.Π.Α.

 1. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Οκτωβρίου

 2. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολή τυχόν αναλογούντων ποσών, που η προθεσμία τους έληξε στις 31.10.2018, για τις επιχειρήσεις με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Δήλωση Intrastat

 1. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Οκτωβρίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 2. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 3. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 4. 30 Νοεμ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

 5. 30 Νοεμ. 2018 Υποβολή δήλωσης και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Σεπτεμβρίου)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 30 Νοεμ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Οκτωβρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 2. 30 Νοεμ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ μηνός Οκτωβρίου – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Πηγή: Taxheaven