Διαγωνισμός για την προμήθεια αλεύρων αρτοποίησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/12/2018 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, όπως εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του πλήρες κειμένου της διακήρυξης, για την προμήθεια αλεύρων αρτοποίησης, για κάλυψη αναγκών του ΕΚΕΜΣ και των Μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα οχτώ (38) ημερών, από 07 Δεκ 2018, ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αριθμό εσωτερικής αναφοράς ENOTICES-EKEMS/2018-183623. Στον Ελληνικό Τύπο, θα δημοσιευθεί την 12 Δεκ 18 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν.3669/08.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 07 Δεκ 2018. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 14 09:00 Ιαν 19.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 21 15:00 Ιαν 19, ημέρα Δευτέρα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.