Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμου Οδοντιατρικού Υλικού»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2018 / ΩΡΑ: 22:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Διακήρυξη του Α’ Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Αναλώσιμου Οδοντιατρικού Υλικού» για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (47.161,70€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα
τριών μηνών προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ & σαράντα τριών λεπτών (11.790,43€).

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.