[ΗΛΕΙΑ] Προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Π.Ε. Ηλείας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. 5 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2018 / ΩΡΑ: 11:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 401359/6935/17-12-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68542
Κωδικός CPV: 30121200-5,30213400-9,30231000-7,30232110-8,32300000-6,42991200-1,48823000-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΕΚΑ (10) ΟΘΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Ε΄,ΔΥΟ (2) ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ,ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ Α΄,ΕΝΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας -Π.Ε. Ηλείας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. 5 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 52.419,35

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20-12-2018 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 17-01-2019 15:00:00