[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2018 / ΩΡΑ: 10:43 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 468/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68650
Κωδικός CPV: 14211000-3,31523200-0,31681410-0,34928200-0,37535200-9,37535210-2,37535220-5,37535240-1,37535250-4,39113300-0,39224340-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμμος ποταμίσια,Βρύση,Δάπεδα,Διπλή μεταλλική τσουλήθρα νηπίων,Μαντεμένιος απορριμματοδέκτης,Μεταλλικ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τόπος Παράδοσης: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 60.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-12-2018 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-01-2019 15:00:00