«Κουτσουρεμένο» το πρόγραμμα για όσους πληρώνονται με μπλοκάκι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2018 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Μόνο 2.000 θέσεις σε αυτή τη φάση και όχι 40.000 θα αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασία σύμφωνα με το ΦΕΚ η απόφαση 55248/1295/18 τροποποιεί την 45857/772/2017. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ αντί των 156.800.000 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς, με κίνητρο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

Η επιχείρηση υποβάλλει, εντός ενενήντα (90) ημερών, από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής: i. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα εξής στοιχεία: α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος, β. Α.Μ.Κ.Α και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων, γ. την ημερομηνία πρόσληψής τους, δ. την ημερομηνία γέννησής τους, ε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, στ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

Πηγή:dikaiologitika.gr