[ΛΑΚΩΝΙΑ] Διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (νέα δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 61.868,26 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2018 / ΩΡΑ: 11:10 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68254
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ε266.ΚΑΜΠΟΣ- ΚΑΡΥΕΣ-ΚΑΜΠΟΣ,Ε388.ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ-ΝΗΠ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ,Ε389.ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΔΣ ΓΕ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: 28ης Οκτωβρίου 29 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (νέα δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 61.868,26 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Λακωνίας στον Ειδικό Φορέα 4192 « Δ/νση Δ/θμιας εκπαίδευσης » για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών τα σχολικά 2018-2019 και 2019-2020 »

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 36.091,28

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-12-2018 11:14:49

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-12-2018 23:59:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.