[ΜΑΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ -480.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2018 / ΩΡΑ: 10:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 931/2018 Α.Δ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67796
Κωδικός CPV: 44613700-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Απορριμματοφόροι κάδοι
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜ.ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΝΗΣ, ., ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 480.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-12-2018 16:21:41

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-01-2019 13:00:0