[ΠΑΤΡΑ] Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (γραφική ύλη, χαρτί, κ.τ.λ.) και αναλωσίμων τυπογράφου (φάκελοι αλληλογραφίας, τετράδια εξετάσεων, περγαμηνές, κ.λπ.) για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής -91.825,90€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2018 / ΩΡΑ: 11:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 19/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67683
Κωδικός CPV: 22000000-0,22816100-4,22830000-7,24910000-6,24911000-3,30192124-6,30192125-3,30192133-2,30192134-9,30192700-8,30192800-9,30192910-3,30192920-6,30192930-9,30197320-5,30197630-1,30199000-0,30199230-1,30199600-6,30199710-0,30234400-2,30237380-6,31440000-2,32354800-7,39241000-3,39241200-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: CD-R 700MB Printable SONY σε 50αδες ή ισοδύναμο,CD-R 700MB SONY σε 100αδες ή ισοδύναμο,CD-R 700MB SO….
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ., ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Πάροδος Αριστοτέλους 18 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (γραφική ύλη, χαρτί, κ.τ.λ.) και αναλωσίμων τυπογράφου (φάκελοι αλληλογραφίας, τετράδια εξετάσεων, περγαμηνές, κ.λπ.) για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 91.825,90

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-12-2018 15:17:22

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-12-2018 15:00:00